Protecția Mediului

Obiectivul general al ALUM Tulcea este asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații, precum și dezvoltarea proceselor tehnologice utilizând cele mai bune tehnici disponibile (BAT) din punct de vedere al impactului asupra mediului. În utimii ani, ALUM Tulcea a dezvoltat programe de automonitorizare a factorilor cu impact asupra mediului înconjurător și a noxelor de muncă în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi cu Autoritatea locală de Sănătate Publică. Au fost desemnați responsabili cu protecţia mediului pentru fiecare departament al societății.

În 2018 Alum Tulcea a primit o nouă Autorizaţie Integrată de Mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, cu termen de valabilitate 2028, în semn de recunoaștere a eforturilor efectuate de societate pentru respectarea normelor de mediu impuse prin legislație, iar certificatul ISO 14001:2015 pe care ALUM îl deţine, este o dovadă în acest sens.

Alum Tulcea a făcut investiții în domeniul protecției mediului în valoare de peste 15 de milioane USD și are în vedere continuarea planului de investiții pentru menținerea permanentă a funcționarii uzinei în condițiile respectării celor mai bune tehnici aplicate în industria de producție a aluminei calcinate.

Investițiile realizate și puse în funcțiune, majoritatea fiind investiții de protecție a mediului și gospodărire a apelor, au drept scop încadrarea emisiilor de noxe în limitele prevăzute în autorizația integrată de mediu și autorizația de gospodarire a apelor, precum și respectarea condițiilor din legislație privind gestionarea/ managementul deșeurilor.

De-a lungul anilor, ALUM Tulcea a înlocuit sistemele de combustie la instalațiile de ardere de la CET si Calcinare permițând trecerea de la utilizarea păcurii la consumul de gaze naturale, iar la finalul anului 2018, la cazanele de la CET au fost montate arzatoare cu NOx redus. În prezent, toate emisiile de poluanți sunt în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi la Calcinare, ALUM Tulcea a pus în funcțiune în anul 2007 un Filtru cu Saci care are un randament de reținere a particulelor de 99,95%. Tehnologia de filtrare cu saci reprezentă în momentul actual cea mai bună tehnică disponibilă utilizată cu succes în toate marile fabrici de alumină calcinată din lume.

Pentru a economisi resursa naturală de apă, ALUM a achiziționat și montat turnuri de răcire cu circuit forțat, crescând astfel gradul de recirculare al apei de răcire la peste 90%.

Referitor la managementul deșeurilor, compania a implementat și promovează colectarea selectivă a tuturor deșeurilor, iar pentru principalul deșeu rezultat în urma procesului tehnologic s-a realizat un amplu proiect de modernizare a Haldei de șlam.

La halda de șlam, ALUM Tulcea a montat un sistem de îngroșare a șlamului în valoare de peste 3 milioane de dolari care permite obținerea unui șlam cu un conținut de substanțe solide de peste 52%. În acest mod, tehnologia utilizată de ALUM Tulcea se încadrează atât în cerințele celor mai bune tehnici aplicate pentru depozitarea șlamului în haldă, dar și cerințelor directivelor Europene. De asemenea, s-a realizat închiderea ecologică a unei suprafețe de aproximativ 4,8 hectare, plantând totodata în zona de închidere și pe tot perimetrul haldei de șlam circa 40.000 de puieți de salcâm, sălcioară și măceș.

ALUM Tulcea implementează măsuri de eco-eficientizare şi siguranţă de-a lungul întregului proces de producţie, fiind implicată în activităţi legate de problemele globale de mediu prin includerea în programele de investiții a măsurilor care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a întregii game de poluanți generați pe amplasamentele societații.

Educația personalului

Prin politica promovată în cadrul Sistemului Integrat de Management-Calitate-Mediu-SSM-Energie, a devenit o cerință obligatorie accesul personalului din interiorul societății la informații documentate legate de starea mediului din societate. Acest lucru se realizează prin rețeaua internă (intranet), la care salariații au acces prin serverele proprii ale societății la indicatorii de mediu monitorizați, rezultatele monitorizării, precum și măsurile dispuse în vederea prevenirii manifestării diferitelor aspecte de mediu.

Informare asupra stării mediului în ALUM Tulcea

Informarea autoritaților competente de mediu și a tuturor părților interesate privind monitorizarea protecției mediului în ALUM Tulcea se face ori de câte ori este nevoie, prin materiale documentare în care sunt prezentate realizările noastre precum și țintele pe care ni le propunem, punând  la dispoziția acestora Raportul de mediu anual. Aici, un capitol aparte este alocat evoluției emisiilor în punctele de control stabilite prin autorizația integrată de mediu a companiei.

Comunicarea stării mediului din societate

Conform cerințelor legale, lunar, trimestrial, semestrial, anual, ALUM înaintează autoritaților de mediu locale, regionale și naționale, a celor responsabile pentru gospodărirea apelor precum și autoritații de sănătate publică, raportări privind evoluția indicatorilor monitorizați pentru apă, aer, sol, zgomot, gestiunea deșeurilor așa cum este stipulat în autorizația integrată de mediu nr. 1 din martie 2018 (Valori-Medii lunare CET-Calcinare).

Autoritățile locale pentru protecția mediului Tulcea dețin aceste raportări, care pot fi solicitate de comunitatea locală pentru informare.

Hide URL: 
Show URL