Raport curent întocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Mie, 04/25/2018 - 09:56

În data  de 24.04.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Iacob Elena;

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 8450 acţiuni reprezentând 0,0103% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

            Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4130% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare pe anul 2017, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2017, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

            ·cifra de afaceri                                             636.079.551 ron

            ·profit operational                                            21.584.997 ron

            ·profit perioada curentă                                   13.429.115 ron

            ·total active                                                    513.660.113 ron

            ·total capitaluri proprii                                    253.138.524 ron

2.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2017 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2017, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

            ·cifra de afaceri:                                            635.446 mii ron

            ·profit operational:                                           45.493 mii ron

            ·profit înainte de impozitare:                           16.916 mii ron

            ·profit curent:                                                  14.020 mii ron

            ·total active:                                                  514.942 mii ron

            ·total capitaluri proprii:                                  255.405 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

            ·cifra de afaceri:                                            709.851 mii ron

            ·profit operațional:                                        121.823 mii ron

            ·profit înainte de impozitare:                           49.941 mii ron

            ·profit curent:                                                  87.203 mii ron

            ·total active:                                                  556.348 mii ron

            ·total capitaluri proprii:                                  233.398 mii ron

3.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2017.

4.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2017 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare), în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

5.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2017 să fie repartizat astfel:

  • fond de rezervă:                                                 671.456 USD
  • acoperirea pierderilor din anii precedenți:    12.757.659 USD

6.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

7.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2018 membrilor Consiliului de Administraţie să aibă acelaşi cuantum ca în anul anterior, respectiv suma de 1.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătibilă în lei.

8.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2018, să sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2017.

9.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 14.08.2018 până la 14.08.2019.

10.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

11.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

12.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 15 mai 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

13.Cu un număr de 81.604.350 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 14 mai 2018 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

               ___________________                                                       _________________

 

               Gheorghe Dobra                                                                  Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                   Director Financiar