Raport curent întocmit conform prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Vin, 01/12/2018 - 13:03
  În data de 11.01.2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.
  Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;
- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
- Racoți Ioana, care deține 1 acțiune reprezentând mai puţin de 0,00001 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 8444 acţiuni reprezentând 0,0103% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
  Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4130% din capitalul social.
  Au fost luate următoarele decizii:
  1. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă încheierea de către Societate, in calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unei facilități de credit, cu o valoare totală a creditului de până la 20.000.000 USD cu Black Sea Trade and Development Bank, în calitate de creditor, în vederea, inclusiv dar fără a se limita la, efectuării unor investiții, precum și a oricăror altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare „Creditul de Investiții”)
  2. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unei facilități de credit cu o valoare totală a creditului de până la 5.000.000 USD cu Garanti Bank Romania S.A., în calitate de creditor, în vederea, inclusiv dar fără a se limita la, efectuării unor investiții, precum și a oricăror altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare „Creditul Garanti”).
  3. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă constituirea de către Societate a următoarelor ipoteci care vor garanta cu rang egal Creditul de Investiții și Creditul Garanti:
(1) ipotecă imobiliară asupra:
(i) terenului în suprafață de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciara nr. 32495 a localității Tulcea;
(ii) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 32987, înscris în cartea funciara nr. 32987 a localității Tulcea;
ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street Phone: +(40) 0240 535 022; 0240 535 740 alum@alum.ro
820228-Tulcea- ROMANIA Fax: +(40) 0240 535 495; 0240 535 230 www.alum.ro
2
(iii) terenului în suprafață totala de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători
cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciară nr. 33753 a localității Tulcea;
(iv) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciara
nr. 33757 a localității Tulcea;
(v) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciara
nr. 33754 a localității Tulcea;
(vi) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciara
nr. 33767 a localității Tulcea;
(vii) tuturor construcțiilor aflate pe terenurile menționate la punctele (i) – (vi) anterior, împreună cu
toate dependințele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin
destinație. Atunci când este cazul, se vor ipoteca în viitor și bunurile imobile care vor fi
construite/achiziționate de Societate, așa cum este permis prin Creditul de Investiții și Creditul
Curent („Ipotecile Imobiliare”)
(2) ipotecă mobiliară asupra:
(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente și viitoare ale Societății cu o valoare contabilă netă individuală
mai mare de 10.000 USD;
(ii) tuturor stocurilor de materii prime și produse, prezente și viitoare, ale Societății;
(iii) tuturor drepturile de creanță, prezente și viitoare, ale Societății, cu excepția creanțelor care fac
obiectul contractelor de factoring;
(iv) creanțelor Societății din contractele de vânzare-cumpărare de alumina încheiate cu Alro S.A.
Slatina; (v) tuturor conturile bancare, prezente și viitoare, ale Societății, și asupra sumelor de bani
aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate, cu excepția conturilor care fac obiectul contractelor
de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreate cu creditorii;
(vi) veniturilor din polițele de asigurare ale Societății care acoperă bunurile Societății care fac
obiectul garanțiilor constituite (împreună cu documentele menționate la pct. (i)-(vi) „Ipotecile
Mobiliare”),
(în continuare Ipotecile Imobiliare și Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreună „Ipotecile”).
  Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor prezente și viitoare
rezultând din sau în legătură cu Creditul de Investiții și Creditul Garanti.
  4. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în
adunare, se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să:
(i) negocieze, să aprobe formele finale și să încheie Creditul de Investiții și Creditul Garanti și
contractele prin care se vor constitui Ipotecile, precum și toate și oricare alte documente sau
contracte aferente sau generate de tranzacțiile de mai sus (indiferent de forma folosită, incluzând
dar fără a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicații, cereri de tragere,
instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, certificări, confirmări, modificări ale scadenței
împrumutului, modificări ale comisioanelor, scopului ori utilizarea împrumutului, novații, scrisori
de rambursare, modificări ale obligațiilor restrictive Societății etc.), oricare dintre acestea putând
cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanții;
(ii) îndeplinească toate formalitățile și, în general, să facă și să execute în numele Societății orice
acțiune pe care o consideră necesară, adecvată și de dorit pentru angajarea Societății în scopul
executării hotărârilor menționate anterior, în fața autorităților relevante, notar public, autorități
locale și centrale, Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții
Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comerțului etc., după caz.
  5. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în
adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar să semneze
împreună, în numele și pe seama Societății și să reprezinte Societatea referitor la toate documentele
și persoanele/entitățile/autoritățile menționate la pct. 4 (ii) de mai sus. Directorul General și/sau
Directorul Financiar vor putea acorda împuternicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la
ALUM S.A. No. 82, Isaccei Street Phone: +(40) 0240 535 022; 0240 535 740 alum@alum.ro
820228-Tulcea- ROMANIA Fax: +(40) 0240 535 495; 0240 535 230 www.alum.ro
3
discreția lor, pentru îndeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplină să
acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin obligatorie pentru
Societate pentru semnare.
  6. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în
adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor
necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societăţii.
  7. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în
adunare, se aprobă data de 30 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru
opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente de piață și operațiuni de piață.
  8. Cu un număr de 81.604.345 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în
adunare, se aprobă data de 29 ianuarie 2018 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în
prezent ASF).
 
             Gheorghe Dobra                                                                   Mihaela Duralia
Preşedintele Consiliului de Administraţie                                         Director Financiar