Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucureşti-operator de sistem.

Vin, 04/29/2016 - 19:01

În data  de 28.04.2016 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

 • Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ivan Mădălina;
 • Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
 • Răileanu Nicolae, care deţine 6400 acţiuni reprezentând 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţã) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare pe anul 2015, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor şi Raportului auditorului financiar pentru anul 2015, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

 • cifra de afaceri:                       635.519.848 ron
 • pierdere operaţională:                12.746.910 ron
 • profit curent:                               6.377.830 ron
 • total active:                             475.456.524 ron
 • total capitaluri proprii:               259.905.934 ron

2.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare individuale pe anul 2015 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului auditorului financiar pentru anul 2015, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

 • cifra de afaceri:                       632.899 mii ron
 • profit operaţional:                      57.436 mii ron
 • profit înainte de impozitare:        17.555 mii ron
 • profit curent:                             14.069 mii ron
 • total active:                             470.331 mii ron
 • total capitaluri proprii:               256.368 mii ron

3. Cu un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6400 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare consolidate pe anul 2015 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor şi Raportului auditorului financiar pentru anul 2015, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

 • cifra de afaceri:                       642.714 mii ron
 • profit operaţional:                      63.202 mii ron
 • profit înainte de impozitare:        23.738 mii ron
 • profit curent:                             18.267 mii ron
 • total active:                             453.943 mii ron
 • total capitaluri proprii:               160.702 mii ron

4.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dobra Gheorghe, Machitski Pavel, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Alexandr pentru anul 2015.

5.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare), în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

6.Cu un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6400 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă repartizarea profitului net al Societăţii, aferent anului 2015, astfel:

 • fond de rezervă:                                                 368.141 ron
 • acoperirea pierderilor din anii precedenţi:            6.009.689 ron

7.Cu un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6400 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, având următorii indicatori financiari principali:

 • cifra de afaceri: 141.032.204 USD
 • venituri totale:  144.886.306 USD
 • cheltuieli totale: 153.688.336 USD

8.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2016, in varianta propusa de Consiliul de Administrație.

9.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiţii pentru anul 2016 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, care prevede realizarea unor investiţii în sumă totală de 9.409.000 USD.

10.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2016 membrilor Consiliului de Administraţie să aibă acelaşi cuantum ca în anul anterior, respectiv suma de 1.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătibili in lei.

11.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2016, să fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în 2015.

12.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 12.08.2016 până la 12.08.2017.

13.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor.

14.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Societăţii.

15.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 mai 2016 ca data de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

16.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2016 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

 

În data  de 28.04.2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ivan Mădălina;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 6397 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţã) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1.  Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art. 17 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„(2) Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, societatea va fi legal reprezentată de către directorul general și directorul financiar, acționând numai împreună. Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, directorul general acționează individual, reprezentând legal societatea. Directorul general și directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societății. Aceeași persoana poate fi mandatată atât de către directorul general cât și de către directorul financiar. Mandantul și mandatarul răspund solidar și indivizibil față de societate pentru actele juridice încheiate.”

2.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societăţii, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 mai 2016 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4.Cu un număr de 81.602.300 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2016 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

 

               Gheorghe Dobra                                                                  Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                                Director Financiar