Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucureşti-operator de sistem

Vin, 04/28/2017 - 13:03

În data  de 27.04.2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoţi Ioana;

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Racoți Ioana, care deține 1 acțiune reprezentând mai puţin de 0,00001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 7000 acţiuni reprezentând 0,0085% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4112% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare pe anul 2016, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

  • cifra de afaceri:                                 556.144.083 ron
  • pierdere operaţională:                        23.314.660 ron
  • pierdere curentă:                                16.632.600 ron
  • total active:                                        493.603.694 ron
  • total capitaluri proprii:                      240.058.603 ron

2.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare individuale și consolidate pe anul 2016 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

·         cifra de afaceri:                                  555.195 mii ron

·         pierdere operaţională:                           8.110 mii ron

·         pierdere înainte de impozitare:            16.249 mii ron

·         pierdere curentă:                                  14.450 mii ron

·         total active:                                        495.380 mii ron

·         total capitaluri proprii:                       241.814 mii ron

Situaţiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

·         cifra de afaceri:                                  587.664 mii ron

·         profit operaţional:                                39.482 mii ron

·         pierdere înainte de impozitare:            10.898 mii ron

·         pierdere curentă:                                    5.511 mii ron

·         total active:                                        475.191 mii ron

·         total capitaluri proprii:                       155.246 mii ron

3.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2016.

4.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2016 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare), în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

5.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, având următorii indicatori financiari principali:

·         cifra de afaceri: 150.166.291 USD

·         venituri totale:  153.948.377 USD

·         cheltuieli totale: 145.670.132 USD

6.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2017, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

7.Cu un număr de 81.602.901 voturi  pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiţii pentru anul 2017 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, care prevede realizarea unor investiţii în sumă totală de 9.156.000 USD.

8.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2017 membrilor Consiliului de Administraţie să aibă acelaşi cuantum ca în anul anterior, respectiv suma de 1.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătibilă în lei.

9.Cu un număr de 81.602.901 voturi  pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2017, să sa fie în sumă egală cu suma aprobată în anul 2016.

10.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 13.08.2017 până la 13.08.2018.

11.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

12.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

13.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 mai 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

14.Cu un număr de 81.602.901 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2017 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

               Gheorghe Dobra                                                                Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                                      Director Financiar