Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Mar, 01/06/2015 - 12:54

În data de 23.12.2014 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Dinescu Riviera;

Creţu Nicoleta, care detine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Filip Raluca-Maria, care deţine 5000 acţiuni, reprezentând 0,0061% din capitalul social. Toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţã.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţã) deţin acţiuni reprezentând 99,4088% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.  Cu un numãr de 5000 voturi  pentru, însemnând  0,0061 %  din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 81.595.900 voturi împotrivã, însemnând 99,9939% din capitalul social reprezentat în adunare, se respinge dizolvarea societãţii.

2.Cu un numãr de 81.595.900 voturi  pentru, însemnând  99,9939% din capitalul social reprezentat în adunare şi un numar de 5000 voturi împotrivã, însemnând 0,0061% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobã listarea Alum şi tranzacţionarea acţiunilor sale pe ATS, categoria 1.

3.  Cu un numãr de 81.600.900 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobã împuternicirea doamnei Feodorof  Mariana pentru efectuarea tuturor formalitãţilor necesare în vederea înregistrãrii hotãrârilor Adunãrii Generale Extraordinare a Acţionarilor.

4.Cu un numãr de 81.600.900 voturi,  pentru însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobã data de 20 ianuarie 2015 ca datã de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

5.Cu un numãr de 81.600.900 voturi,  pentru însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobã data de  19 ianuarie 2015 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

 

 

Preşedinte CA-Director General

Gheorghe Dobra

 

(prin împuternicit Cilianu Marin)

Director Financiar

Mihaela Duralia