Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2019

Vin, 03/22/2019 - 09:01

 

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alum S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 236/21.03.2019, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2019, considerata data de referinta, pentru data de 24 aprilie 2019, la ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data 25 aprilie 2019, la ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

 

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2018

 2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pe anul 2018 intocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2018

 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018

 4. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2018 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara

 5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018

 6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

 7. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019

 8. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019

 9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019

 10. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2019

 11. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 15.08.2019 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

 12. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar

 13. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 14. Aprobarea datei de 21 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata

 15. Aprobarea datei de 20 mai 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 8 aprilie 2019.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

 

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 16 aprilie 2019, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”.

 

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

 

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

 

 

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.

 

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2019 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019.

 

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2019 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019”.

 

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro.

 

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

 

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 22 martie 2019.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

 

 

 •  

   

                      Gheorghe Dobra                                    Mihaela Duralia

  Presedintele Consiliului de Administratie             Director Financiar

 •  

   

   

  Hide URL: 
  Show URL