Raport curent anterior AGA Alum aprilie 2024

Joi, 04/25/2024 - 13:40
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alum S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 371/22.03.2024, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2024, considerata data de referinta, pentru data de 25 aprilie 2024, la ora 11:00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data 26 aprilie 2024, la ora 11:00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
 
1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pe anul 2023 intocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2023 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara. 
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. 
6. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2024.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024. 
8. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024.
9. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
10. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar.
11. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
12. Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Aprobarea datei de 29 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii,  are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2024
 Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris. 
 
IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a  Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17 aprilie 2024, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024”.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. 
 
VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.  
 
VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.roinsotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail mfeodorof@alum.ro pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2024 ora 9:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024”.
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor  numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240  535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
 
X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza) - astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa mfeodorof@alum.ro, pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2024 ora 9:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor  numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240  535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala. 
 
XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 25 martie 2024, incepand cu orele 18:30.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.
 
 
 
 
 
Gheorghe Dobra                                                             Mihaela Duralia
Presedintele Consiliului de Administratie                        Director Financiar
Hide URL: 
Show URL