Raport curent anterior AGA Alum august 2019

Joi, 07/04/2019 - 15:47

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si extraordinara a Actionarilor Alum S.A.:
I. Prin Hotararea nr. 247/04.07.2019, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 30 iulie 2019, considerata data de referinta, pentru data de 9 august 2019, la ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 10 august 2019, la ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de 3 septembrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata
4. Aprobarea datei de 2 septembrie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
III. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administratie; art. 15 alin. (5) va avea urmatorul continut:
„(5) Componenta Consiliului de administratie este urmatoarea:
· ♦♦♦ (se va completa dupa alegerea noului administrator)
· ♦♦♦ (se va completa dupa alegerea noului administrator)
· ♦♦♦ (se va completa dupa alegerea noului administrator)
· ♦♦♦ (se va completa dupa alegerea noului administrator)
· ♦♦♦ (se va completa dupa alegerea noului administrator)”
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de 3 septembrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata
4. Aprobarea datei de 2 septembrie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale Extraordinare ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua Adunari Generale) si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 22 iulie 2019.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 1 august 2019, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”.
VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata, sau unui avocat.
VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a
Societatii www.alum.ro.
IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:
- pana cel tarziu la data de 7 august 2019 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”;
- pana cel tarziu la data de 7 august 2019 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”.
X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor.
XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
- pana cel tarziu la data de 7 august 2019 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”;
- pana cel tarziu la data de 7 august 2019 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9/10 AUGUST 2019”;
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro.
XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 9/10 august 2019, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.
XIII. Candidaturile la functia de administrator se vor posta pe pagina de Internet a societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 29 iulie 2019. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.
XIV. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 9 iulie 2019.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

                                Gheorghe Dobra                                          Mihaela Duralia
                Presedintele Consiliului de Administratie                      Director Financiar

Hide URL: 
Show URL