Raport curent anterior AGA Alum decembrie 2020

Mie, 11/25/2020 - 20:04

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si extraordinara a Actionarilor Alum S.A.:

I. Prin Hotararea nr.  288/25.11.2020, Consiliul de Administratie al Alum S.A.  (denumita  in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82,  jud.  Tulcea,  Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 21 decembrie 2020, considerata data de referinta, pentru data de 30 decembrie 2020, la   ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii,  se convoaca si se fixeaza in temeiul art.  118 din Legea   nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 31decembrie 2020, la ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei  nr.  82,  jud.  Tulcea, Romania.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea precizarii remuneratiei aferenta administratorilor Societatii pentru perioada decembrie 2018 pana in prezent, in sensul ca  suma neta de  1.000 Euro/luna aprobata  prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 41/24.04.2018 reprezinta suma bruta de 1.710 Euro/luna iar suma neta de 3.000 Euro/luna  aprobata  prin  Hotararile   Adunarii   Generale   Ordinare   a    Actionarilor    nr.    42/24.04.2019    si   nr. 44/29.04.2020 reprezinta suma bruta de 5.130 Euro/luna.

2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata

4. Aprobarea  datei  de  21  ianuarie  2021  ca  ex  date,  in  conformitate  cu   dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr.  5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

III. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a doua facilitati de credit de tip revolving, o facilitate pentru  finantarea  activitatii curente a Societatii si a doua facilitate pentru  emiterea  angajamentelor  bancare (scrisori de garantie si acreditive), cu o valoare totala acreditului de pana la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A.  (denumita  in  continuare  “Creditorul”), in calitate de creditor precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “CreditulGaranti”).

2. Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor  ipoteci  care  vor  garanta Creditul Garanti:

(1)  ipoteca imobiliara asupra:

(i)   terenului in suprafata de 327.222 mp, avand numarul cadastral 32495,  inscris  in cartea funciara nr. 32495 a localitatii Tulcea;

(ii)   terenului in suprafata de 794.039 mp, avand numarul cadastral 32987, inscris in  cartea funciara nr. 32987 a localitatii Tulcea;

(iii)   terenului in suprafata totala de 66.598 mp din acte si 66.580 mp rezultati din masuratori cadastrale, avand numarul cadastral 33753, inscris in cartea funciara  nr.  33753 a localitatii Tulcea;

(iv)   terenului in suprafata de 27.422 mp, avand numarul cadastral 33757,  inscris  in cartea funciara nr. 33757 a localitatii Tulcea;

(v)   terenului in suprafata de 31.748 mp, avand numarul cadastral 33754,  inscris  in  cartea funciara nr. 33754 a localitatii Tulcea;

(vi)   terenului in suprafata de 30.175 mp, avand numarul cadastral 33767,  inscris  in cartea funciara nr. 33767 a localitatii Tulcea;

(vii)  tuturor constructiilor prezente si viitoare,  edificate  sau care  urmeaza a fi edificate pe terenurile mentionate la punctele (i) – (vi) anterior, impreuna cu toate dependintele, dispozitivele si echipamentele aferente acestora  care  reprezinta  imobile prin  destinatie si impreuna cu toate cotele corespunzatoare din terenurile intravilane avand destinatia     de drumuri de acces sau cai de servitude (“Ipotecile Imobiliare”)

(2)  ipoteca mobiliara asupra:

(i)  tuturor mijloacelor fixe, prezente si viitoare ale Societatii cu o valoare contabila neta individuala mai mare de 10.000 USD;

(ii)  tuturor stocurilor de materii prime si produse, prezente si viitoare, ale Societatii;

(iii)    tuturor drepturile de creanta, prezente si viitoare, ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor  fi agreate cu Creditorul;

(iv)  creantelor Societatii din contractele de vanzare-cumparare de alumina incheiate cu Alro S.A. Slatina;

(v)  tuturor conturile bancare, prezente si viitoare, ale Societatii, si  asupra  sumelor de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate, cu exceptia conturilor care  fac obiectul contractelor de factoring si cu alteexcluderi care vor fi agreate cu Creditorul;

(vi)   veniturilor din politele de asigurare ale Societatii care acopera bunurile Societatii  care fac obiectul garantiilor constituite (impreuna documentele mentionate la pct. (i)-

(vi) “Ipotecile Mobiliare”),

(in continuare Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite  impreuna  “Ipotecile”). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate  a  tuturor  obligatiilor  prezente si viitoare rezultand din sau in legatura Creditul Garanti.

3. Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa:

(i) negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul  Garanti  si contractele  prin care se vor constitui Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzactiile de mai sus (indiferent de forma folosita, incluzand dar fara a se limita la: orice amendamente  la acestea,  scrisori de onorarii, aplicatii, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, certificari, confirmari, modificari ale scadentei imprumutului, modificari ale comisioanelor, scopului ori utilizarea imprumutului, novatii, scrisori de  rambursare, modificari ale obligatiilor restrictive Societatii etc.), oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive inmaterie de constituire de garantii;

(ii) indeplineasca toate formalitatile si, in general, sa faca si sa execute in numele Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata si de dorit pentru angajarea Societatii in scopul executarii hotararilor mentionate anterior, in fata autoritatilor relevante, notar public, autoritati locale si centrale, Oficiile de  Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Oficiul Registrului Comertului etc. dupa caz.

4. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Directorului Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii si sa reprezinte Societatea referitor la toate documentele si pesoanele/entitatile/autoritatile mentionate la pct. 3 (ii) de mai sus. Directorul General si/sau Directorul Financiar vor putea acorda imputernicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discretia lor, pentru indeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnaturalor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare.

5. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii  Adunarii  Generale Extraordinare  a Actionarilor.

6. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta  Adunarii  Generale  Extraordinare  a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.

7. Aprobarea datei de 21 ianuarie 2021 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5%  din  capitalul social al Societatii, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua Adunari Generale) si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor,

in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu   la data de 11 decembrie 2020.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor  doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22 decembrie 2020, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 30/31 DECEMBRIE 2020”.

VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a    vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar  unui  intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata, sau unui avocat.

VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a  participa  si  vota  in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.

IX. Formularele de vot prin  corespondenta, completate  de actionari fie in  limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere deconfirmare a citirii

(read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii  -  persoane  fizice  sau  copia  actului  de  identitate  a  reprezentantului  legal  al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot  prin  corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail mfeodorof@alum.ro:

-   pana cel tarziu la data de 28 decembrie 2020 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea  scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 DECEMBRIE 2020”;

-   pana cel tarziu la data de 28 decembrie 2020 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea  scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 DECEMBRIE 2020”.

In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240 535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat  la art. IX din prezenta convocare nu vor fi luate in  calcul  pentru  determinarea  cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor.

XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, insotite de copia actului de identitate   al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in  copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind  semnatura  electronica, republicata, laadresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere de

confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza- astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa mfeodorof@alum.ro,:

- pana cel tarziu la data de 28 decembrie 2020 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 30/31 DECEMBRIE 2020”;

- pana cel tarziu la data de 28 decembrie 2020 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30/31 DECEMBRIE 2020”;

In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40  (0)240     535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfelexprimat.

XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 30/31 decembrie 2020, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale, precum si proiectele de  hotarari pentru punctele de  propuneri de pe ordinea de zi a celor Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum  S.A.  Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 25 noiembrie 2020.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

 

                                  Gheorghe Dobra                                           Mihaela Duralia

                 Presedintele Consiliului de Administratie                     Director Financiar

  

 

Hide URL: 
Show URL