Raport curent anterior AGEA Alum decembrie 2022

Vin, 11/04/2022 - 20:20
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alum S.A.:
 
I. Prin Hotararea nr. 337/04.11.2022, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 29 noiembrie 2022, considerata data de referinta, pentru data de 12 decembrie 2022, incepand cu ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea  nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 13 decembrie 2022, incepand cu ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
 
1. Prelungirea de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a doua facilitati de credit de tip revolving, pentru finantarea activitatii curente a Societatii si pentru emiterea angajamentelor bancare (scrisori de garantie si acreditive), cu o valoare totala a creditului de pana la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumita in continuare “Creditorul”), in calitate de creditor precum si incheierea oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul Garanti”), in conformitate cu propunerea inaintata de catre Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea mentinerii de catre Societate a ipotecilor existente asupra bunurilor de mai jos, care vor garanta Creditul Garanti prelungit:
(1) ipoteci imobiliare asupra: 
(i) terenului in suprafata de 326.644 mp, avand numarul cadastral 51581, inscris in cartea  funciara nr. 51581 a localitatii Tulcea; 
(ii) terenului in suprafata de 794.039 mp, avand numarul cadastral 32987, inscris in cartea funciara nr. 32987 a localitatii Tulcea; 
(iii) terenului in suprafata totala de 66.598 mp din acte si 66.580 mp rezultati din masuratori cadastrale, avand numarul cadastral 33753, inscris in cartea funciara nr. 33753 a localitatii Tulcea; 
(iv) terenului in suprafata de 27.422 mp, avand numarul cadastral 33757, inscris in cartea funciara nr. 33757 a localitatii Tulcea; 
(v) terenului in suprafata de 31.748 mp, avand numarul cadastral 33754, inscris in cartea funciara nr. 33754 a localitatii Tulcea; 
(vi) terenului in suprafata de 30.175 mp, avand numarul cadastral 33767, inscris in cartea funciara nr. 33767 a localitatii Tulcea; 
(vii) tuturor constructiilor prezente si viitoare, edificate sau care urmeaza a fi edificate pe terenurile mentionate la punctele (i) – (vi) anterior, impreuna cu toate dependintele, dispozitivele si echipamentele aferente acestora care reprezinta imobile prin destinatie si impreuna cu toate cotele corespunzatoare din terenurile intravilane avand destinatia de drumuri de acces sau cai de servitute (“Ipotecile Imobiliare”)  
(2) ipoteci mobiliare asupra: 
(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente si viitoare ale Societatii cu o valoare contabila neta individuala mai mare de 10.000 USD; 
(ii) tuturor stocurilor de materii prime si produse, prezente si viitoare, ale Societatii;
(iii) tuturor drepturile de creanta, prezente si viitoare, ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(iv) creantelor Societatii din contractele de vanzare-cumparare de alumina incheiate cu Alro S.A. Slatina;
(v) tuturor conturile bancare, prezente si viitoare, ale Societatii, si asupra sumelor de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate, cu exceptia conturilor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(vi) veniturilor din politele de asigurare ale Societatii care acopera bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (impreuna documentele mentionate la pct. (i)-(vi) “Ipotecile Mobiliare”),
(in continuare Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna “Ipotecile”). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Garanti.
3. Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa:
(i) negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul Garanti, inclusiv fara a se limita la actele aditionale prin care se va prelungi durata creditului si se vor mentine Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzactiile de mai sus (indiferent de forma folosita, incluzand dar fara a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicatii, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, certificari, confirmari, modificari ale scadentei imprumutului, modificari ale comisioanelor, scopului ori utilizarea imprumutului, novatii, scrisori de rambursare, modificari ale obligatiilor restrictive Societatii etc.), oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii;
(ii) indeplineasca toate formalitatile si, in general, sa faca si sa execute in numele Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata si de dorit pentru angajarea Societatii in scopul executarii hotararilor mentionate anterior, in fata autoritatilor relevante, notar public, autoritati locale si centrale, Oficiile de  Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Oficiul Registrului Comertului etc. dupa caz.
4. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Directorului Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii si sa reprezinte Societatea referitor la toate documentele si persoanele/entitatile/autoritatile mentionate la pct. 3 (ii) de mai sus. Directorul General si/sau Directorul Financiar vor putea acorda imputernicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discretia lor, pentru indeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare.
5. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
6. Aprobarea datei de 11 ianuarie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 10 ianuarie 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii,  are/au dreptul 
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si 
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 24 noiembrie 2022. 
 Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris. 
 
IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a  celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 2 decembrie 2022, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 DECEMBRIE 2022”.
 
 
V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata, sau unui avocat. 
 
VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.  
 
VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail mfeodorof@alum.ro pana cel tarziu la data de 10 decembrie 2022 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 DECEMBRIE 2022”. 
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor  numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240  535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
 
X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza) - astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa mfeodorof@alum.ro, pana cel tarziu la data de 10 decembrie 2022 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 DECEMBRIE 2022”.
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor  numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240  535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13 decembrie 2022, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala. 
 
XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 10 noiembrie 2022.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022. 
 
 
Gheorghe Dobra                                                    Mihaela Duralia
Presedintele Consiliului de Administratie               Director Financiar
Hide URL: 
Show URL