Raport curent anterior AGOA AGEA Alum decembrie 2021

Joi, 11/18/2021 - 01:08

 Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alum S.A.:

 
I. Prin Hotararea nr. 311/17.11.2021, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 10
decembrie 2021, considerata data de referinta, pentru data de 21 decembrie 2021, la ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 22 decembrie 2021, la ora
11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.
 
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
 
1. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii.
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 20 ianuarie   2022 ca ex date,   in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
III. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
 
1. Prelungirea cu un an de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a doua facilitati de credit de tip revolving, pentru finantarea activitatii curente a Societatii si pentru emiterea angajamentelor bancare (scrisori de garantie si acreditive), cu o valoare totala a creditului de pana la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania
S.A. (denumita in continuare “Creditorul”), in calitate de creditor precum si incheierea oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul Garanti”).
2. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unei facilitati de credit de tip non-revolving pentru finantarea activitatii curente a Societatii, cu o valoare totala a creditului de pana la 2.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumita in continuare “Creditorul”), in calitate de creditor precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumita in continuare “Creditul Suplimentar Garanti”).
 
3. Aprobarea mentinerii de catre Societate a ipotecilor existente asupra bunurilor de mai jos, care vor garanta Creditul Garanti prelungit si aprobarea constituirii de catre Societate a unor ipoteci mobiliare de rang subsecvent asupra acelorasi bunuri, care vor garanta Creditul Suplimentar Garanti:
(1) ipoteci imobiliare asupra:
(i) terenului in suprafata de 327.222 mp, avand numarul cadastral 32495, inscris in cartea funciara nr. 32495 a localitatii Tulcea;
(ii) terenului in suprafata de 794.039 mp, avand numarul cadastral 32987, inscris in cartea funciara nr. 32987 a localitatii Tulcea;
(iii) terenului in suprafata totala de 66.598 mp din acte si 66.580 mp rezultati din masuratori cadastrale, avand numarul cadastral 33753, inscris in cartea funciara nr. 33753 a localitatii Tulcea;
(iv) terenului in suprafata de 27.422 mp, avand numarul cadastral 33757, inscris in cartea funciara nr. 33757 a localitatii Tulcea;
(v) terenului in suprafata de 31.748 mp, avand numarul cadastral 33754, inscris in cartea funciara nr. 33754 a localitatii Tulcea;
(vi) terenului in suprafata de 30.175 mp, avand numarul cadastral 33767, inscris in cartea funciara nr. 33767 a localitatii Tulcea;
(vii) tuturor constructiilor prezente si viitoare, edificate sau care urmeaza a fi edificate pe terenurile mentionate la punctele (i) – (vi) anterior, impreuna cu toate dependintele, dispozitivele si echipamentele aferente acestora care reprezinta imobile prin destinatie si impreuna cu toate cotele corespunzatoare din terenurile intravilane avand destinatia de drumuri de acces sau cai de servitute (“Ipotecile Imobiliare”)
(2) ipoteci mobiliare asupra:
(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente si viitoare ale Societatii cu o valoare contabila neta individuala mai mare de 10.000 USD;
(ii) tuturor stocurilor de materii prime si produse, prezente si viitoare, ale Societatii;
(iii) tuturor drepturile de creanta, prezente si viitoare, ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(iv) creantelor Societatii din contractele de vanzare-cumparare de alumina incheiate cu Alro S.A. Slatina;
(v) tuturor conturile bancare, prezente si viitoare, ale Societatii, si asupra sumelor de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate, cu exceptia conturilor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(vi) veniturilor din politele de asigurare ale Societatii care acopera bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (impreuna documentele mentionate la pct. (i)-
(vi) “Ipotecile Mobiliare”), (in continuare Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna “Ipotecile”). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Garanti si cu Creditul Suplimentar Garanti.
4. Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa:
(i) negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul Garanti si Creditul Suplimentar Garanti, inclusiv fara a se limita la actele aditionale prin care se va prelungi durata creditului si contractele pentru Creditul Suplimentar Garanti si se vor constitui si/sau mentine Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzactiile de mai sus (indiferent de forma folosita, incluzand dar fara a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicatii, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, certificari, confirmari, modificari ale scadentei imprumutului, modificari ale comisioanelor, scopului ori utilizarea imprumutului, novatii, scrisori de rambursare, modificari ale obligatiilor restrictive Societatii etc.), oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii;
(ii) indeplineasca toate formalitatile si, in general, sa faca si sa execute in numele
Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata si de dorit pentru angajarea Societatii in scopul executarii hotararilor mentionate anterior, in fata autoritatilor relevante, notar public, autoritati locale si centrale, Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Oficiul Registrului Comertului etc. dupa caz.
5. Aprobarea imputernicirii Directorului General si Directorului Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii si sa reprezinte Societatea referitor la toate documentele si persoanele/entitatile/autoritatile mentionate la pct. 4 (ii) de mai sus. Directorul General si/sau Directorul Financiar vor putea acorda imputernicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discretia lor, pentru indeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare.
6. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la Slatina str. Pitesti nr. 116, jud. Olt si completarea, ca o consecinta, a Actului Constitutiv al Societatii, art. 3 alineat (4), care va avea urmatorul continut:
„(4) Societatea are urmatoarele puncte de lucru:
- „Zona captare apa bruta- mila 39+500” situat in municipiul Tulcea, judetul Tulcea;
- Halda de Slam situat in extravilanul localitatii Tulcea, DN 22, km 169+280, FN, municipiul Tulcea, judetul Tulcea;
- Municipiul Slatina str. Pitesti nr. 116, jud. Olt”.
7. Aprobarea majorarii capitalului social al Global Aluminium Ltd. cu o suma pana la
60.200.000 USD, prin aport in natura constand in creante.
8. Aprobarea modificarii contractelor de vanzare-cumparare de alumina calcinata incheiate de catre Societate in calitate de vanzator si Alro SA, in calitate de cumparator, cu privire la formula de pret si la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor.
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alro SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale si documentele aferente.
10. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
11. Aprobarea datei de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
12. Aprobarea datei de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
 
IV. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul
(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de cele doua Adunari Generale) si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale ale Actionarilor,
 
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 3 decembrie 2021.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
 
V. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a   celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 13 decembrie 2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN 21/22 DECEMBRIE 2021”.
 
VI. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata, sau unui avocat.
 
VII. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 
VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.
 
IX. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii/receptionate la adresa de e-mail mfeodorof@alum.ro:
 
- pana cel tarziu la data de 19 decembrie 2021 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 DECEMBRIE 2021”;
- pana cel tarziu la data de 19 decembrie 2021 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 DECEMBRIE 2021”.
 
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau +40 (0)240 535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor.
 
XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa mfeodorof@alum.ro – insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza) - astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate la adresa mfeodorof@alum.ro,:
 
- pana cel tarziu la data de 19 decembrie 2021 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 DECEMBRIE 2021”;
- pana cel tarziu la data de 19 decembrie 2021 ora 9.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21/22 DECEMBRIE 2021”;
 
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alum pune la dispozitia expeditorilor numerele de telefon +40 (0)240 535 535 sau
+40 (0)240 535 022, interior 105 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
 
XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 21/22 decembrie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.
 
XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor 2 Adunari Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 19 noiembrie 2021.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.
Hide URL: 
Show URL