Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucuresti-operator de sistem

Vin, 03/25/2016 - 16:08

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Alum S.A.:

I. I.Prin Hotararea nr. 156/24.03.2016, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2016, considerata data de referinta, pentru data de 28 aprilie 2016, la ora 11.00 si, respectiv, 12.00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 29 aprilie 2016, la ora 11.00 si, respectiv, 12.00,la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2015

2. Aprobarea situatiilor financiareindividuale pe anul 2015 intocmite conform IFRS,pe bazaRaportului auditorului financiar pentru anul 2015

3. Aprobarea situatiilor financiareconsolidate pe anul 2015 intocmite conform IFRS,pe bazaRaportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2015

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2015

5. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2015 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare)

6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2015

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

8. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016

9. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2016

10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2016

11. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2016

12. Alegerea unui auditor financiar care va exercita functia de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 12.08.2016 si stabilirea duratei contractului de audit financiar

13. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar

14. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

15. Aprobarea datei de 19 mai 2016ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

16. Aprobarea datei de 18 mai 2016ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

III. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 17 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:

„(2) Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre directorul general si directorul financiar, actionand numai impreuna. Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societatii, cu exceptia incheierii de acte juridice prin care se creeaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, directorul general actioneaza individual, reprezentand legal societatea. Directorul general si directorul financiar pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii. Aceeasi persoana poate fi mandatata atat de catre directorul general cat si de catre directorul financiar. Mandantul si mandatarul raspund solidar si indivizibil fata de societate pentru actele juridice incheiate.”

2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii, modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

3. Aprobarea datei de 19 mai 2016ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

4. Aprobarea datei de 18 mai 2016ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2016.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2016, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE2016”.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinaraa Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinaraa Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputernicirispeciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinaraa Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2016 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016”.

- pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2016 ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016”;

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinaraa Actionarilor.

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale,completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2016 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016”;

- pana cel tarziu la data de 26 aprilie 2016 ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016”;

De asemenea, imputernicirilese pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinaraa Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2016,personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicirespeciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 28 martie 2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

Gheorghe Dobra                                                        Mihaela Duralia

Presedintele Consiliului de Administratie               Director Financiar