Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucuresti-operator de sistem

Joi, 11/17/2016 - 16:42

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alum S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 174/16.11.2016,Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 9 decembrie 2016, considerata data de referinta, pentru data de 19 decembrie 2016, la ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 20 decembrie 2016, la ora 11.00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de vanzator, a unor contracte de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alro SA, pentru o cantitate estimata de pana la 420.000 de tone pe an si o durata maxima de 7 ani

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alro SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele si documentele aferente

3. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

4. Aprobarea datei de 12 ianuarie 2017ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Aprobarea datei de 11 ianuarie 2017ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 2 decembrie 2016.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 9 decembrie 2016, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016”.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.

VII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17 decembrie 2016, ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016”;

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale,completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat,vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17 decembrie 2015 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016”;

De asemenea, imputernicirilese pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro.

X. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinarea Actionarilor din data de 19/20 decembrie 2016,personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

XI. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 18 noiembrie 2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

Gheorghe Dobra                                                        Mihaela Duralia

Presedintele Consiliului de Administratie               Director Financiar