Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 21, alin. (1), Codul Bursei de Valori Bucuresti-operator de sistem

Mie, 12/06/2017 - 18:37

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Alum S.A.:

 

I.   Prin Hotararea nr. 200/06.12.2017, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 29 decembrie 2017, considerata data de referinta, pentru data de 11 ianuarie 2018, la ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 12 ianuarie 2018, la ora 11.00 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

II.          Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.         Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unei facilitati de credit, cu o valoare totala a creditului de pana la 20.000.000 USD cu Black Sea Trade and Development Bank, in calitate de creditor, in vederea, inclusiv dar fara a se limita la, efectuarii unor investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul de Investitii”)

2.         Aprobarea incheierii de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unei facilitati de credit cu o valoare totala a creditului de pana la 5.000.000 USD cu Garanti Bank Romania S.A., in calitate de creditor, in vederea, inclusiv dar fara a se limita la, efectuarii unor investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul Garanti”)

3.         Aprobarea constituirii de catre Societate a urmatoarelor ipoteci care vor garanta cu rang egal Creditul de Investitii si Creditul Garanti:

(1) ipoteca imobiliara asupra:

(i) terenului in suprafata de 327.222 mp, avand numarul cadastral 32495, inscris in cartea  funciara nr. 32495 a localitatii Tulcea;

(ii) terenului in suprafata de 794.039 mp, avand numarul cadastral 32987, inscris in cartea funciara nr. 32987 a localitatii Tulcea;

(iii) terenului in suprafata totala de 66.598 mp din acte si 66.580 mp rezultati din masuratori cadastrale, avand numarul cadastral 33753, inscris in cartea funciara nr. 33753 a localitatii Tulcea;

(iv) terenului in suprafata de 27.422 mp, avand numarul cadastral 33757, inscris in cartea funciara nr. 33757 a localitatii Tulcea;

(v) terenului in suprafata de 31.748 mp, avand numarul cadastral 33754, inscris in cartea funciara nr. 33754 a localitatii Tulcea;

(vi) terenului in suprafata de 30.175 mp, avand numarul cadastral 33767, inscris in cartea funciara nr. 33767 a localitatii Tulcea;

(vii) tuturor constructiilor aflate pe terenurile mentionate la punctele (i) – (vi) anterior, impreuna cu toate dependintele, dispozitivele si echipamentele aferente acestora care reprezinta imobile prin destinatie. Atunci cand este cazul, se vor ipoteca in viitor si bunurile imobile care vor fi construite de Societate pe respectivele terenuri

(“Ipotecile Imobiliare”) 

(2) ipoteca mobiliara asupra:

(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente si viitoare ale Societatii cu o valoare contabila neta individuala mai mare de 10.000 USD;

(ii) tuturor stocurilor de materii prime si produse, prezente si viitoare, ale Societatii;

(iii) tuturordrepturile de creanta, prezente si viitoare, ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring;

(iv) creantelor Societatii din contractele de vanzare-cumparare de alumina incheiate cu Alro S.A. Slatina;

(v) tuturor conturile bancare, prezente si viitoare, ale Societatii, si asupra sumelor de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate,cu exceptia conturilor care fac obiectul contractelor de factoring si cu alte excluderi care vor fi agreate cu creditorii;

(vi) veniturilor din politele de asigurare ale Societatii care acopera bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite(impreuna documentele mentionate la pct. (i)-(vi) “Ipotecile Mobiliare”),

(in continuare Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna “Ipotecile”). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul de Investitii si Creditul Garanti.

4.         Aprobarea autorizarii si imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa:

(i)             negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul de Investitii si Creditul Garantisi contractele prin care se vor constitui Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzactiile de mai sus (indiferent de forma folosita, incluzand dar fara a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicatii, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, certificari, confirmari, modificari ale scadentei imprumutului, modificari ale comisioanelor, scopului ori utilizarea imprumutului, novatii, scrisori de rambursare, modificari ale obligatiilor restrictive Societatii etc.), oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii;

(ii)           indeplineasca toate formalitatile si, in general, sa faca si sa execute in numele Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata si de dorit pentru angajarea Societatii in scopul executarii hotararilor mentionate anterior, in fata autoritatilor relevante, notar public, autoritati locale si centrale, Oficiile de  Cadastru si Publicitate Imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comertului etc., dupa caz.

5.         Aprobarea imputernicirii Directorului General si Directorului Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii si sa reprezinte Societatea referitor la toate documentele si pesoanele/entitatile/autoritatile mentionate la pct. 4  (ii) de mai sus. Directorul General si/sau Directorul Financiar vor putea acorda imputernicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discretia lor, pentru indeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare

6.         Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7.         Aprobarea datei de 30 ianuarie 2018ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.

8.         Aprobarea datei de 29 ianuarie 2018ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

III.      Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, are/au dreptul

(a)     de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si

(b)     de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 22 decembrie 2017.

  Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV.      Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a  Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 3 ianuarie 2018, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 IANUARIE 2018”.

V.       Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

VI.      In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VII.     Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro

VIII.    Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatiipana cel tarziu la data de 9 ianuarie 2018 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 IANUARIE 2018”.

IX.      Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

X.       Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala,completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat,vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 9 ianuarie 2018 ora 9.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 IANUARIE 2018”.

           De asemenea, imputernicirilese pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro.

XI.                     Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12 ianuarie 2018,personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XII.                   Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro incepand cu data de 11 decembrie 2017.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

 

 

Gheorghe Dobra                                                        Mihaela Duralia

Presedintele Consiliului de Administratie               Director Financiar