Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Vin, 11/21/2014 - 19:31

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alum S.A.:

 1. Prin Hotararea nr. 127/20.11.2014, Consiliul de Administratie al Alum S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/29/1991, CUI 2360405, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 11 decembrie 2014, considerata data de referinta, pentru data de 23 decembrie 2014, la ora 12.00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

  In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data 24 decembrie2014, la ora 12.00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

 2. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Aprobarea dizolvarii Societatii conform prevederilor art. 15324 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, in conditiile in care, datorita pierderilor stabilite prin situatiile financiare aferente anului 2013, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.
  2. Dezbaterea situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ si aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.
  3. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
  4. Aprobarea datei de 20 ianuarie 2015ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
  5. Aprobarea datei de 19 ianuarie 2015 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii sioperațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

  Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 8 decembrie 2014.

  Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

 3. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 DECEMBRIE2014”.
 4. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.
 5. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
 6. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alum.ro.
 7. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii, pana cel tarziu la data de 21decembrie 2014 ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 DECEMBRIE2014”.
 8. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezenta convocare nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
 9. Procurile speciale,completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat,vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii, pana cel tarziu la data de 21decembrie 2014, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 DECEMBRIE2014”.

  De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro  urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

 10. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezenta convocare  nu vor fi acceptate de catre Societate.
 11. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24 decembrie2014,personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.
 12. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alum.roincepand cu data de 22 noiembrie 2014.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022.

 

Preşedinte CA-Director General

Gheorghe Dobra

Director Financiar

Mihaela Duralia