Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Lun, 07/11/2011 - 17:27

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Alum S.A. dupa cum urmeaza:

I. Consiliul de administraţie al societăţii Alum S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România, înmatriculată in Registrul Comerţului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 08.08.2011, considerată dată de referinţă, pentru data de 16.08.2011, la ora 11.00 si 11.30, la sediul Societăţii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinara si cea de-a doua Adunare Generala Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 17.08.2011, la ora 11.00 si 11.30, la sediul Societăţii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, România.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea extinderii numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii la 5 (cinci) fata de 3 (trei) cati sunt in prezent si modificarea ca o consecinta a art. 15 alin. 1, alin. 5 si alin. 16 din Actul Constitutiv al Societatii astfel:
(1) Activitatea societăţii este condusă de catre un Consiliu de administraţie compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, aleşi de catre Adunarea generală ordinară a acţionarilor, dintre care un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(5) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea:
• ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
• ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
• ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
• ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator)
• ♦♦♦ (se va completa după alegerea noului administrator).


(16) Şedinţele se ţin în prezenţa a cel puţin 3 membri ai consiliului, deciziile fiind valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, dacă acesta lipseşte, de către vicepreşedinte. În cazul în care lipsesc atât preşedintele cât şi vicepreşedintele, şedinţele sunt conduse de către membrul cel mai în vârstă dintre cei prezenţi.
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 1 septembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dizpozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea a 5(cinci) administratori ca urmare a extinderii numarului de administratori de la 3 (trei) la 5 (cinci) si a expirarii duratei mandatelor actualilor administratori.
2. Aprobarea imputernicirii doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 1 septembrie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 28.07.2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

IV. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menţionată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societăţii www.alum.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societăţii astfel încât sa fie înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu la data de 09.08.2011, orele 16.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011.

V. Actionarii inregistrati la data de referinta işi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

VI. In cazul in care actionarii işi desemneaza reprezentanti pentru a participa şi vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta şi formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum şi de pe pagina de Internet a societatii www.alum.ro.

VIII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului –persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura
societatii pana cel tarziu la data de 14.08.2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011.

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor.

X. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 14.08.2011, orele 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.08.2011. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa mfeodorof@alum.ro urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai-sus.

XI. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. X din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa şi de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 16/17.08.2011 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XIII. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C. Alum S.A. Tulcea, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr. 82, jud. Tulcea, Romania şi sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.alum.ro incepand cu data de 15.07.2011.

XIV. Candidaturile la functia de administrator se vor posta pe pagina de Internet a societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 29.07.2011. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

XV. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0240.535.022


Presedinte CA-Director General
Gheorghe Dobra

Director Juridic
Dragos – Adrian Voncu