Raport curent ulterior AGA AGEA aprilie 2015

Mie, 04/29/2015 - 11:18

În data  de 28.04.2015 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ivan Mădălina;

Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Răileanu Nicolae, care deţine 6397 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţã.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţã) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.  Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobã situaţiile financiare pe anul 2014, întocmite conform OMF 3055/2009, pe baza Raportului administratorilor şi Raportului auditorului financiar pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au urmatorii indicatori principali:

·         cifra de afaceri:                      536.644.895 ron

·         profit operaţional:                    29.317.190 ron

·         profit curent:                           50.113.830 ron

·         total active:                            471.773.819 ron

·         total capitaluri proprii:           253.528.104 ron

2.Cu un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6397 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare individuale pe anul 2014 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului auditorului financiar pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

·         cifra de afaceri:                      534.364 mii ron

·         profit operaţional:                    31.577 mii ron

·         profit înainte de impozitare:   35.582 mii ron

·         profit curent:                            47.016 mii ron

·         total active:                            458.170 mii ron

·         total capitaluri proprii:           241.848 mii ron

3. Cu un număr de 81.595.900 voturi  pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6397 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situaţiile financiare consolidate pe anul 2014 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor şi Raportului auditorului financiar pentru anul 2014, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

Situaţiile financiare au următorii indicatori principali:

·         cifra de afaceri:                      542.660 mii ron

·         profit operaţional:                    33.477 mii ron

·         profit înainte de impozitare:   21.300 mii ron

·         profit curent:                            31.132 mii ron

·         total active:                            458.765 mii ron

·         total capitaluri proprii:           166.589 mii ron

4.Cu un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6397 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dobra Gheorghe, Machitski Pavel, Cilianu Marin, Popa Ioan şi Duralia Mihaela pentru anul 2014.

5.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2014 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare).

6.Cu un număr de 81.595.900 voturi  pentru, însemnând 99,9922% din capitalul social reprezentat în adunare şi 6397 voturi împotrivă, însemnând 0,0078% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă repartizarea profitului net al Societăţii, aferent anului 2014, astfel:

·         fond de rezervă:                                            2.505.691 ron

·         acoperirea pierderilor din anii precedenţi:  47.608.139 ron

7.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, având următorii indicatori financiari principali:

·         cifra de afaceri: 169.266.381 USD

·         venituri totale: 169.554.949 USD

·         cheltuieli totale: 163.618.348 USD

8.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2015, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

9.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investiţii pentru anul 2015 în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, care prevede realizarea unor investiţii în sumă totală de 2.345.000 USD.

10.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2015 membrilor Consiliului de Administraţie să aibă acelaşi cuantum ca în anul anterior, respectiv suma de 1.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătibili in lei.

11.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă să nu se acorde nicio remuneraţie suplimentară membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi directorilor, faţă de remuneraţiile existente.

12.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioada de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 11.08.2015 până la 11.08.2016.

13.Cu un număr de de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor.

14.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Societăţii.

15.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 mai 2015 ca data de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

16. Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

În data  de 28.04.2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ivan Mădălina;

Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Răileanu Nicolae, care deţine 6397 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţã.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţã) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.  Cu un număr de 81.602.297 voturi pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art. 8 din Actul Constitutiv al Societăţii, în sensul eliminării alin. (1) şi renumerotarea lui în consecinţă.

2.Cu un număr de 81.602.297 voturi pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) pct. 2 din Actul Constitutiv al Societăţii ca urmare a modificării datelor de identificare ale d-lui Machitski Pavel; art. 15 alin. (5) pct. 2 va avea următorul conţinut:

·         „Machitski Pavel, născut la data de 04.01.1983 în Federaţia Rusă, cetăţean rus, legitimat cu paşaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis la data de 02.04.2012 şi valabil până la data de 02.04.2017 – vicepreşedinte” .

3.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Societăţii.

4.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

5.Cu un număr de 81.602.297 voturi  pentru, însemnând  100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 18 mai 2015 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (în prezent ASF).

               Gheorghe Dobra                                                                Mihaela Duralia

Preşedintele Consiliului de Administraţie                          Director Financiar