Raport curent ulterior AGA Alum 12.12.2022

Lun, 12/12/2022 - 20:15
În data de 12.12.2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Alum SA.
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Zărnescu Petruța-Camelia, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deține 17767 acțiuni reprezentând 0,0216% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
 
Acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondență) dețin acțiuni reprezentând 99,4243% din capitalul social. 
Ședința a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă prelungirea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a două facilități de credit de tip revolving, pentru finanțarea activității curente a Societății și pentru  emiterea angajamentelor bancare (scrisori de garanție și acreditive), cu o valoare totală a creditului de până la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumită în continuare „Creditorul”), în calitate de creditor precum și încheierea oricăror altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare „Creditul Garanti”), în conformitate cu propunerea înaintată de către Consiliul de Administrație.
2. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă menținerea de către Societate a ipotecilor existente asupra bunurilor de mai jos, care vor garanta Creditul Garanti prelungit:
(1) ipoteci imobiliare asupra: 
(i) terenului în suprafață de 326.644 mp, având numărul cadastral 51581, înscris în cartea  funciară nr. 51581 a localității Tulcea; 
(ii) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 32987, înscris în cartea funciara nr. 32987 a localității Tulcea; 
(iii) terenului în suprafață totală de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciară nr. 33753 a localității Tulcea; 
(iv) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciară nr. 33757 a localității Tulcea; 
(v) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciară nr. 33754 a localității Tulcea; 
(vi) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localității Tulcea; 
(vii) tuturor construcțiilor prezente și viitoare, edificate sau care urmează a fi edificate pe terenurile menționate la punctele (i) – (vi) anterior, împreuna cu toate dependințele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinație și împreuna cu toate cotele corespunzătoare din terenurile intravilane având destinația de drumuri de acces sau căi de servitute („Ipotecile Imobiliare”)  
(2) ipoteci mobiliare asupra: 
(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente și viitoare ale Societății cu o valoare contabilă netă individuală mai mare de 10.000 USD; 
(ii) tuturor stocurilor de materii prime și produse, prezente și viitoare, ale Societății;
(iii) tuturor drepturile de creanță, prezente și viitoare, ale Societății, cu excepția creanțelor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(iv) creanțelor Societății din contractele de vânzare-cumpărare de alumină încheiate cu Alro S.A. Slatina;
(v) tuturor conturile bancare, prezente și viitoare, ale Societății, și asupra sumelor de bani aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate, cu excepția conturilor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;
(vi) veniturilor din polițele de asigurare ale Societății care acoperă bunurile Societății care fac obiectul garanțiilor constituite (împreună cu documentele menționate la pct. (i)-(vi) „Ipotecile Mobiliare”),
(în continuare Ipotecile Imobiliare și Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreuna „Ipotecile”). Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Creditul Garanti.
3. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administratie al Societății să:
(i) negocieze și aprobe formele finale și să încheie Creditul Garanti, inclusiv fără a se limita la actele adiționale prin care se va prelungi durata creditului și se vor menține Ipotecile, precum și toate și oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzacțiile de mai sus (indiferent de forma folosită, incluzând dar fără a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicații, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, certificări, confirmări, modificări ale scadenței împrumutului, modificări ale comisioanelor, scopului ori utilizarea împrumutului, novații, scrisori de rambursare, modificări ale obligațiilor restrictive Societății etc.), oricare dintre acestea putând cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanții;
(ii) îndeplinească toate formalitățile și, în general, să facă și să execute în numele Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată și de dorit pentru angajarea Societății în scopul executării hotărârilor menționate anterior, în fața autorităților relevante, notar public, autorități locale și centrale, Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul Registrului Comerțului etc. după caz.
4. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar să semneze împreună, în numele și pe seama Societății și să reprezinte Societatea referitor la toate documentele și persoanele/entitățile/autoritățile menționate la pct. 3 (ii) de mai sus. Directorul General și/sau Directorul Financiar vor putea acorda împuternicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discreția lor, pentru îndeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare.
5. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea doamnei Mariana Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 11 ianuarie 2023 ca data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Cu un număr de 81.613.666 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.666 acțiuni, respectiv 99,4243% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.666 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 10 ianuarie 2023 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.
 
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
Gheorghe DOBRA                                                                                     Mihaela DURALIA
          
Hide URL: 
Show URL