Raport curent ulterior AGA Alum 27 aprilie 2022

Mie, 04/27/2022 - 16:14
În data  de 27.04.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 17.100 acţiuni reprezentând 0,0208% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4235% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către Dl. Dobra Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
 
1. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
Situațiile financiare au următorii indicatori principali:
cifra de afaceri                  809.498.972 ron    
profit operațional              59.017.657 ron     
pierdere perioada curentă      (29.490.705) ron    
total active                  573.712.881 ron  
total capitaluri proprii      405.108.397 ron 
2. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2021 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. 
Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali: 
· cifra de afaceri: 808.622 mii ron 
· pierdere operațională: (20.596) mii ron 
· rezultat înainte de impozitare (pierdere): (16.409) mii ron 
· rezultatul perioadei (pierdere): (44.549) mii ron 
· total active: 581.402 mii ron 
· total capitaluri proprii: 410.060 mii ron
Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali: 
· cifra de afaceri: 823.468 mii ron 
· pierdere operațională:   (7.266) mii ron 
· rezultat înainte de impozitare (pierdere):   (4.861) mii ron 
· rezultatul perioadei (pierdere): (38.850) mii ron 
· total active: 612.667 mii ron 
· total capitaluri proprii: 413.285 mii ron
3. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind  valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2021.
4. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2021 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.
5. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:
cifra de afaceri: 156.089.859 USD
venituri totale: 158.280.995 USD
cheltuieli totale: 162.880.956 USD
6. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 6.062.000 USD.
7. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație
8. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2022 membrilor Consiliului de Administrație să aibă același cuantum ca și în anul 2021.
9. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2022, să fie egală cu suma acordată în anul 2021.
10. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind  valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 18.08.2022 până la 18.08.2023. 
11. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM SA Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor.
12. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
13. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 26 mai 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
14. Cu un număr de 81.613.000 total voturi exprimate, reprezentând 81.613.000 acțiuni, respectiv 99,4235% din capitalul social total, din care un număr de 81.613.000 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 25 mai 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
 
 
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
 
                           Gheorghe DOBRA                                                          Mihaela DURALIA
Hide URL: 
Show URL