Raport curent ulterior AGEA Alum din 15.12.2015

Mar, 12/15/2015 - 17:10

În data de 15.12.2015 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Ivan Mădălina;

- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 6400 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0078% din capitalul social; toate voturile corespunzãtoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4105% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat şi constituitor de garanţii, a unei facilităţi de credit, guvernată de legea română, cu o valoare totală maximă a creditului de până la 10.000.000 USD cu Raiffeisen Bank România, în calitate de creditor, în vederea, inclusiv dar fără a se limita la, stingerea prin plată a unor avansuri comerciale, precum şi a oricăror altor documente aferente tranzacţiei (denumit în continuare „Creditul”).

2.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare se aprobă constituirea de către Societate a următoarelor garanţii:

(1) ipotecă imobiliară asupra:

(i) terenului în suprafaţă de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciară nr. 32495 a localităţii Tulcea;

(ii) terenului în suprafaţă de 794.039 mp, având numărul cadastral 32987, înscris în cartea funciară nr. 32987 a localităţii Tulcea;

(iii) terenului în suprafaţă totală de 66.598 mp din acte şi 66.580 mp rezultaţi din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciara nr. 33753 a localităţii Tulcea;

(iv) terenului în suprafaţă de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciară nr. 33757 a localităţii Tulcea;

(v) terenului în suprafaţa de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciara nr. 33754 a localităţii Tulcea;

(vi) terenului în suprafaţa de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localităţii Tulcea;

(vii) tuturor construcţiilor aflate pe terenurile menţionate la punctele (i) – (vi) anterior, împreună cu toate dependinţele, dispozitivele şi echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinaţie. Atunci când este cazul, se vor ipoteca în viitor şi bunurile imobile care vor fi construite/achiziţionate de Societate, aşa cum este permis prin contractul de credit („Ipotecile Imobiliare”).

(2) ipotecă mobiliară asupra:

(i) mijloacelor fixe proprietatea Societăţii;

(ii) conturilor Societăţii deschise la Raiffeisen Bank S.A.;

(3) cesiune de creanţă/ipotecă asupra:

(i) creanţelor Societaţii din orice contracte de furnizare alumină încheiate cu Alro S.A. Slatina;

(ii) orice credit acţionar acordat de Societate lui Global Aluminium Ltd.;

(iii) orice alte creanțe prezente şi viitoare deţinute de Societate („Ipotecile Mobiliare”); (în continuare Ipotecile Imobiliare şi Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreună „Ipotecile”). Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligaţiilor prezente şi viitoare rezultând din sau în legătura cu Creditul.

3.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii să negocieze şi să aprobe formele finale şi să încheie Creditul, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum şi toate şi oricare alte documente aferente tranzacţiilor de mai sus, oricare dintre acestea putând cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanţii precum şi să împuternicească Directorul General şi Directorul Financiar să semneze împreună, în numele şi pe seama Societăţii astfel de documente.

4.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea doamnei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

5.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 7 ianuarie 2016 ca data de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

6.Cu un număr de 81.602.300 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 6 ianuarie 2016 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.).

 

        Gheorghe Dobra                                                Mihaela Duralia

Presedintele Consiliului de Administrație               Director Financiar

 

(prin ȋmputernicit Duralia Mihaela)