Raport curent ulterior AGOA AGEA Alum decembrie 2021

Mar, 12/21/2021 - 18:25

În data de 21.12.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

- Zărnescu Petruța-Camelia, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 17.070 acţiuni reprezentând 0,02079% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4234% din capitalul social total.Şedinta a fost condusă de cătredoamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 17.070 voturi pentru, însemnând 0,0209% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.899 voturi împotrivă, însemnând 99,9791% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

2.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

3.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 21 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

4.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

 

În data  de 21.12.2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

- Zărnescu Petruța-Camelia, care deţine 39 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;

- Răileanu Nicolae, care deţine 17.070 acţiuni reprezentând 0,02079% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4234% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă prelungirea cu un an de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a două facilități de credit de tip revolving, pentru finanțarea activității curente a Societății și pentru emiterea angajamentelor bancare (scrisori de garanție și acreditive), cu o valoare totală a creditului de până la 3.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumită în continuare „Creditorul”), în calitate de creditor precum și încheierea oricăror altor documente aferente tranzacției (denumit în continuare „Creditul Garanti”).

2.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă încheierea de către Societate, în calitate de împrumutat și constituitor de garanții, a unei facilități de credit de tip non-revolving pentru finanțarea activității curente a Societății, cu o valoare totală a creditului de până la 2.000.000 USD, cu Garanti Bank Romania S.A. (denumită în continuare „Creditorul”), în calitate de creditor precum și a oricăror altor documente aferente tranzacției (denumită în continuare „Creditul Suplimentar Garanti”).

3.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă menținerea de către Societate a ipotecilor existente asupra bunurilor de mai jos, care vor garanta Creditul Garanti prelungit și aprobarea constituirii de către Societate a unor ipoteci mobiliare de rang subsecvent asupra acelorași bunuri, care vor garanta Creditul Suplimentar Garanti:

(1) ipoteci imobiliare asupra:

(i) terenului în suprafata de 327.222 mp, având numărul cadastral 32495, înscris în cartea funciara nr. 32495 a localității Tulcea;

(ii) terenului în suprafață de 794.039 mp, având numărul cadastral 50016, înscris în cartea funciară 50016 (cartea funciară sporadic 32987, sistată în procedura de sistematizare) a localității Tulcea;

(iii) terenului în suprafață totală de 66.598 mp din acte și 66.580 mp rezultați din măsurători cadastrale, având numărul cadastral 33753, înscris în cartea funciara nr. 33753 a localității Tulcea;

(iv) terenului în suprafață de 27.422 mp, având numărul cadastral 33757, înscris în cartea funciară nr. 33757 a localității Tulcea;

(v) terenului în suprafață de 31.748 mp, având numărul cadastral 33754, înscris în cartea funciară nr. 33754 a localității Tulcea;

(vi) terenului în suprafață de 30.175 mp, având numărul cadastral 33767, înscris în cartea funciară nr. 33767 a localității Tulcea;

(vii) tuturor construcțiilor prezente și viitoare, edificate sau care urmează a fi edificate pe terenurile menționate la punctele (i) – (vi) anterior, împreună cu toate dependințele, dispozitivele și echipamentele aferente acestora care reprezintă imobile prin destinație și împreună cu toate cotele corespunzătoare din terenurile intravilane având destinația de drumuri de acces sau căi de servitute („Ipotecile Imobiliare”

(2) ipoteci mobiliare asupra:

(i) tuturor mijloacelor fixe, prezente și viitoare ale Societății cu o valoare contabilă netă individuală mai mare de 10.000 USD;

(ii) tuturor stocurilor de materii prime și produse, prezente și viitoare, ale Societății;

(iii) tuturor drepturile de creanță, prezente și viitoare ale Societății, cu excepția creanțelor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;

(iv) creanțelor Societății din contractele de vânzare-cumpărare de alumină încheiate cu Alro S.A. Slatina;

(v) tuturor conturile bancare, prezente și viitoare, ale Societății și asupra sumelor de bani aflate în creditul lor sau cu care sunt creditate, cu excepția conturilor care fac obiectul contractelor de factoring și cu alte excluderi care vor fi agreate cu Creditorul;

(vi) veniturilor din polițele de asigurare ale Societății care acoperă bunurile Societății care fac obiectul garanțiilor constituite (împreună documentele menționate la pct. (i)-(vi) „Ipotecile Mobiliare”),

(în continuare Ipotecile Imobiliare și Ipotecile Mobiliare vor fi denumite împreună „Ipotecile”). Ipotecile vor garanta îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor prezente și viitoare rezultând din sau în legătură cu Creditul Garanti și cu Creditul Suplimentar Garanti.

4.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să:

(i) negocieze și aprobe formele finale și să încheie Creditul Garanti și Creditul Suplimentar Garanti, inclusiv fără a se limita la actele adiționale prin care se va prelungi durata creditului și contractele pentru Creditul Suplimentar Garanti și se vor constitui și/sau menține Ipotecile, precum și toate și oricare alte documente sau contracte aferente sau generate de tranzacțiile de mai sus (indiferent de forma folosită, incluzând dar fără a se limita la: orice amendamente la acestea, scrisori de onorarii, aplicații, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, certificări, confirmări, modificări ale scadenței împrumutului, modificări ale comisioanelor, scopului ori utilizarea împrumutului, novații, scrisori de rambursare, modificări ale obligațiilor restrictive Societății etc.), oricare dintre acestea putând cuprinde clauze restrictive în materie de constituire de garanții;

(ii) îndeplinească toate formalitățile și, în general, să facă și să execute în numele Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată și de dorit pentru angajarea Societății în scopul executării hotărârilor menționate anterior, în fața autorităților relevante, notar public, autorități locale și centrale, Oficiile de  Cadastru și Publicitate Imobiliară, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul Registrului Comerțului etc. după caz.

5.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Financiar să semneze împreună, în numele și pe seama Societății și să reprezinte Societatea referitor la toate documentele și persoanele/entitățile/autoritățile menționate la pct. 4 (ii) de mai sus. Directorul General și/sau Directorul Financiar vor putea acorda împuternicire altor persoane, persoane fizice sau juridice, la discreția lor, pentru îndeplinirea sarcinilor asumate, iar aceste persoane vor avea putere deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin obligatorie pentru Societate pentru semnare

6. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă înființarea unui punct de lucru la Slatina str. Pitești nr. 116, jud. Olt și completarea, ca o consecință, a Actului Constitutiv al Societății, art. 3 alineat (4), care va avea următorul conținut:

„(4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

  • „Zona captare apă brută- mila 39+500” situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea;
  • „Halda de Șlam” situat în extravilanul localității Tulcea, DN 22, km 169+280, FN, municipiul Tulcea, județul Tulcea;
  • Municipiul Slatina str. Pitești nr. 116, jud. Olt”

7. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă majorarea capitalului social al Global Aluminium Ltd. cu o sumă până la 60.200.000 USD, prin aport în natură constând în creanțe, în varianta propusă de Consiliul de Administrație

8. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea contractelor de vânzare-cumpărare de alumină calcinată încheiate de către Societate în calitate de vânzător și Alro SA, în calitate de cumpărător, cu privire la formula de preț și la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor cu maxim 5 ani începând cu 1 ianuarie 2022, pentru o cantitate anuală de până la 420.000 tone, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să negocieze, să aprobe formele finale și să încheie actele adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de alumină calcinată cu Alro SA precum și toate și oricare alte documente aferente tranzacțiilor de mai sus precum și să desemneze persoanele împuternicite să semneze, în numele și pe seama Societății, actele adiționale și documentele aferente.

10.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societăţii, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

11.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 21 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

12.Cu un număr de 81.612.969 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.969 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.969 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Hide URL: 
Show URL