Raport curent ulterior AGOA Alum 17.08.2021

Mar, 08/17/2021 - 17:48

În data  de 17.08.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social total; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social total;

- Răileanu Nicolae, care deţine 17.070 acţiuni reprezentând 0,02079% din capitalul social total; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanți sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4234% din capitalul social total. Şedinta a fost condusă de către domnul Dobra Gheorghe, Preşedintele Consiliului de Administraţie al ALUM SA.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate în mod secret, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.970 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 17.08.2021 până la 17.08.2022.

2. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.970 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM SA Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

3. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 17.070 voturi pentru, însemnând 0,0209% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.900 voturi împotrivă, însemnând 99,9791% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

4. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.970 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

5. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.970 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 15 septembrie 2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

6. Cu un număr de 81.612.970 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.970 acțiuni, respectiv 99,4234% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.970 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 14 septembrie 2021 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

              

Președinte Consiliu de Administrație / Director General                                                                                           Director Financiar

   Gheorghe DOBRA                                                                                                                                          Mihaela DURALIA

Hide URL: 
Show URL