Raport curent ulterior AGOA Alum 24 aprilie 2019

Mie, 04/24/2019 - 16:42


În data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA.

Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social, reprezentată de către Racoți Ioana;
- Racoți Ioana, care deţine 1 acţiune reprezentând mai puţin de 0,00001 % din capitalul social;
- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 8526 acţiuni reprezentând 0,01038% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct, prin reprezentanţi sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4131% din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare pe anul 2018, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare au următorii indicatori principali:
- cifra de afaceri 876.424.730 ron
- profit operațional 54.958.369 ron
- profit perioada curentă 54.135.130 ron
- total active 541.791.697 ron
- total capitaluri proprii 307.273.654 ron
2. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2018 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2018, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:
- cifra de afaceri: 875.818 mii ron
- profit operational: 101.193 mii ron
- profit înainte de impozitare: 61.680 mii ron
- profit curent: 52.326 mii ron
- total active: 540.823 mii ron
- total capitaluri proprii: 307.473 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:
- cifra de afaceri: 927.867 mii ron
- profit operațional: 168.965 mii ron
- profit înainte de impozitare: 83.211 mii ron
- profit curent: 55.371 mii ron
- total active: 575.969 mii ron
- total capitaluri proprii: 298.146 mii ron

3. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2018.

4. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2018 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

5. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2018 să fie repartizat astfel:
    fond de rezervă: 3.305.124 ron
    acoperirea pierderilor din anii precedenți: 50.830.006 ron

6. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:
    cifra de afaceri: 221.431.039 USD
    venituri totale: 244.269.710 USD
    cheltuieli totale: 216.766.642 USD

7. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investitii pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 8.301.000 USD.

8. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2019 membrilor Consiliului de Administraţie să fie în cuantum de 3.000 EURO net lunar pentru fiecare administrator, plătibilă în lei.

10. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2019, să sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2018.

11. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 15.08.2019 până la 15.08.2020.

12. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

13. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

14. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 21 mai 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

15. Cu un număr de 81.604.427 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 20 mai 2019 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

                            Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
                                                       Gheorghe DOBRA                                                   Mihaela DURALIA

 

Hide URL: 
Show URL