Raport curent ulterior AGOA Alum 25 aprilie 2024

Joi, 04/25/2024 - 14:10
În data  de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
 
1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
Situațiile financiare au următorii indicatori principali:
 • cifra de afaceri                                      286.545.218 ron    
 • rezultat operațional (pierdere)              (117.081.851) ron     
 • rezultatul perioadei (pierdere)               (184.808.501) ron    
 • total active                                            241.306.582 ron  
 • total capitaluri proprii                             102.166.879 ron 
2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2023 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. 
Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali: 
 • cifra de afaceri                                                       284.654 mii ron
 • rezultat operațional (pierdere)                                 (188.812) mii ron
 • rezultat înainte de impozitare (pierdere)                  (192.962) mii ron
 • rezultatul perioadei (pierdere)                               (188.521) mii ron
 • total active                                                              239.678 mii ron
 • total capitaluri proprii                                              100.080 mii ron
Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali: 
 • cifra de afaceri                                                                        284.654 mii ron
 • rezultat operațional (pierdere)                                                  (124.636) mii ron 
 • rezultat înainte de impozitare (pierdere)                                   (149.040) mii ron
 • rezultatul perioadei din activități întrerupte (pierdere)              (103.343) mii ron
 • rezultatul perioadei (pierdere)                                                  (247.942) mii ron 
 • total active                                                                               239.678 mii ron 
 • total capitaluri proprii                                                               100.076 mii ron
3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind  valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Higer Igor, Duralia Mihaela, Cilianu Marin și Popa Ioan, pentru anul 2023.
4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.
5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:
 • cifra de afaceri:           18.668.568 USD
 • venituri totale:              26.385.937 USD
 • cheltuieli totale:            30.571.300 USD
6. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2024, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
7. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administrație să fie astfel: pentru lunile  ianuarie 2024-aprilie 2024, inclusiv, să fie în cuantum egal cu cel acordat în anul 2023 și anume să fie în cuantum de 3409 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătibili în lei, iar pentru lunile mai 2024-decembrie 2024 să fie de 50% din suma acordată pentru anul 2023 și anume să fie în cuantum de 1705 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătibil în lei.
8. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2024, să fie egală cu 50% din suma acordată în anul 2023.
9. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an, respectiv de la 20.08.2024 până la 20.08.2025.
10. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.
11. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% 
din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
12. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 mai 2024 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
13. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 mai 2024 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
 
 
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
 
Gheorghe DOBRA                                                                                     Mihaela DURALIA
(prin împuternicit Duralia Mihaela)
Hide URL: 
Show URL