Raport curent ulterior AGOA Alum 26.04.2023

Mie, 04/26/2023 - 18:59
În data  de 26.04.2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Au participat următorii acţionari:
- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; 
- Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;
- Răileanu Nicolae, care deţine 18.300 acţiuni reprezentând 0,0222% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.
 
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4249% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al ALUM SA.
 
Au fost luate următoarele decizii:
 
1. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.
Situațiile financiare au următorii indicatori principali:
cifra de afaceri                  501.771.469 ron    
profit operațional              16.593.841 ron     
pierdere perioada curentă                (123.500.381) ron    
total active                  463.511.111 ron  
total capitaluri proprii      281.608.015 ron 
2. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2022 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. 
Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali: 
· cifra de afaceri:   499.771 mii ron 
· pierdere operațională: (112.193) mii ron 
· rezultat înainte de impozitare (pierdere): (119.658) mii ron 
· rezultatul perioadei (pierdere): (122.154) mii ron 
· total active:   470.751 mii ron 
· total capitaluri proprii:   288.700 mii ron
Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali: 
· cifra de afaceri: 642.092 mii ron 
· pierdere operațională: (72.802) mii ron 
· rezultat înainte de impozitare (pierdere): (79.295) mii ron 
· rezultatul perioadei (pierdere): (98.697) mii ron 
· total active: 594.252 mii ron 
· total capitaluri proprii: 329.354 mii ron
3. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind  valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela, Higer Igor şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2022.
4. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.
5. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:
cifra de afaceri: 66.876.483 USD
venituri totale: 68.739.644 USD
cheltuieli totale: 80.659.219 USD
6. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 1.050.000 USD.
7. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2023, în varianta propusă de Consiliul de Administrație
8. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca remunerația cuvenită pentru anul 2023 membrilor Consiliului de Administrație să aibă același cuantum ca și în anul 2022 și anume să fie în cuantum de 3409 euro brut/lună/membru al Consiliului de Administrație, plătibili în lei.
9. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2023, să fie egală cu suma acordată în anul 2022 și anume să fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul 2020.
10. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% 
din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii. 
11. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 26 mai 2023 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. 
12. Cu un număr de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentând 81.614.200 acțiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un număr de 81.614.200 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 25 mai 2023 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
 
 
 
Președinte Consiliu de Administrație / Director General                          Director Financiar
Gheorghe DOBRA                                                                                   Mihaela DURALIA
(prin împuternicit Duralia Mihaela)
Hide URL: 
Show URL