Raport curent ulterior AGOA Alum 28.04.2021

Mie, 04/28/2021 - 17:04

            În data  de 28.04.2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari:

- Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social total; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

- Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social total;

- Răileanu Nicolae, care deţine 16525 acţiuni reprezentând 0,02013% din capitalul social total; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

            Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4228% din capitalul social total. Şedinta a fost condusă de către domnul Dobra Gheorghe, Preşedintele Consiliului de Administraţie al ALUM SA.

 

Au fost luate următoarele decizii:

1.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare pe anul 2020, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

  • cifra de afaceri                                              672.651.026 ron   
  • profit operațional                                            72.812.449  ron    
  • profit perioada curentă                                    57.552.420 ron   
  • total active                                                     640.611.180 ron 
  • total capitaluri proprii                                     434.599.102 ron

2.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2020 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

            ·cifra de afaceri:                                            671.849 mii ron

            ·profit operațional:                                          83.556 mii ron

            ·profit înainte de impozitare:                           83.144 mii ron

            ·profit curent:                                                  70.302 mii ron

            ·total active:                                                  660.955 mii ron

            ·total capitaluri proprii:                                  453.901 mii ron

Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

            ·cifra de afaceri:                                            722.369 mii ron

            ·profit operațional:                                          92.268 mii ron

            ·profit înainte de impozitare:               90.268 mii ron

            ·profit curent:                                                  80.776 mii ron

            ·total active:                                                  683.205 mii ron

            ·total capitaluri proprii:                                  443.674 mii ron

3.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile și exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2020.

4.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Raportul anual pentru anul 2020 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

5.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2020 să fie repartizat, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie, astfel:

  • fond de rezervă:                                                  3.489.670 ron
  • acoperirea pierderilor din anii precedenți:         54.062.750 ron

6.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile,  se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

  •  cifra de afaceri:                                              172.980.926 USD
  •  venituri totale:                                                175.337.938 USD
  •  cheltuieli totale:                                              173.210.450 USD

7.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 7.377.000 USD.

8.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 16.525 voturi pentru, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare și 81.595.900 voturi împotrivă, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de remunerare a societății, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

10.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi împotrivă, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare și 16.525 voturi abținere, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulată de Consiliul de Administrație privind remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă propunerea formulată de acționarul ALRO SA, astfel ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2021 membrilor Consiliului de Administraţie să fie în cuantum de 3.409 Euro brut/ lună/ membru al Consiliului de Administrație, plătibili în lei.

11.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi împotrivă, însemnând 99,9798% din capitalul social reprezentat în adunare și 16.525 voturi abținere, însemnând 0,0202% din capitalul reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se respinge propunerea formulată de Consiliul de Administrație privind limita generală a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2021. Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă propunerea formulată de acționarul ALRO SA, astfel ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2021, să fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizată în anul 2020.

12.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

13.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 26 mai 2021 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

14.Cu un număr de 81.612.425 total voturi exprimate, reprezentând 81.612.425 acțiuni, respectiv 99,4228% din capitalul social total, din care un număr de 81.612.425 voturi pentru, însemnând 100%din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 25 mai 2021 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Hide URL: 
Show URL