Raport curent ulterior AGOA aprilie 2020

Mie, 04/29/2020 - 16:30

În data de 29.04.2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară și ale Regulamentului nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 adoptat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari: -Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă; -Crețu Nicoleta, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; -Stan Rodica, care deţine 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; -Răileanu Nicolae, care deţine 10382 acţiuni reprezentând 0,01264% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) deţin acţiuni reprezentând 99,4154% din capitalul social. Şedinta a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al ALUM SA

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare pe anul 2019, întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri 784.253.577 ron

• profit operational 89.394.618 ron

• profit perioada curentă 76.315.201 ron

• total active 614.275.149 ron

• total capitaluri proprii 383.588.855 ron

2. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate pe anul 2019 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2019, în varianta propusă de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare individuale au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri: 783.644 mii ron

• profit operational: 69.642 mii ron

• profit înainte de impozitare: 91.196 mii ron

• profit curent: 77.311 mii ron

• total active: 616.066 mii ron

• total capitaluri proprii: 384.357 mii ron Situațiile financiare consolidate au următorii indicatori principali:

• cifra de afaceri: 860.969 mii ron

• profit operațional: 139.180 mii ron

• profit înainte de impozitare: 122.722 mii ron

• profit curent: 83.444 mii ron

• total active: 658.401 mii ron

• total capitaluri proprii: 375.146 mii ron

3. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela şi Barabanov Aleksandr pentru anul 2019.

4. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Raportul anual pentru anul 2019 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, în varianta propusă de Consiliul de Administraţie.

5. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca profitul net realizat în anul 2019 să fie repartizat astfel:

• fond de rezervă: 4.591.394 ron

• acoperirea pierderilor din anii precedenți: 71.723.807 ron

6. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, având următorii indicatori financiari principali:

• cifra de afaceri: 163.845.499 USD

• venituri totale: 166.200.595 USD

• cheltuieli totale: 165.560.508 USD

7. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Planul de investitii pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație, care prevede realizarea unor investiții în sumă totală de 5.081.000 USD.

8. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2020, în varianta propusă de Consiliul de Administrație.

9. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca remuneraţia cuvenită pentru anul 2020 membrilor Consiliului de Administraţie să aibă același cuantum ca și în anul anterior.

10. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă ca limita generală a tuturor remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice şi a remuneraţiilor acordate directorilor, pentru anul 2020, să sa fie de maximum 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2019.

11. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile exprimate în mod secret, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assuranc Services SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 16.08.2020 până la 16.08.2021.

12. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea Directorului General şi a Directorului Financiar ai ALUM SA Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

13. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârii luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii.

14. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 22 mai 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

15. Cu un număr de 81.606.322 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă data de 21 mai 2020 ca ex date, în conformitate cu dispoziţiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

           Președinte Consiliu de Administrație / Director General            Director Financiar

                                   Gheorghe DOBRA                                               Mihaela DURALIA

                      (prin imputernicit Duralia Mihaela)

 

Hide URL: 
Show URL